دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)


تحصیلات:

دکتری علوم اقتصادی (77 -1371)

کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد (70 -1362)

email: sadeghi@isu.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (1394 تا کنون)

دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی انرژی (95 -1390)

عضو کمیته راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی وزارت نیرو (1382)

عضو شوراي طرح و برنامه دانشگاه (82 -1381)

مدیر گروه تقاضای انرژی وزارت نیرو (84 -1378)

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد (88 -1377)

عضو شوراي دانشکده اقتصاد (83 -1377)

معاونت تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد (83 -1377)

دبیر کمیته الگوی مصرف برنامه ایران (1375 تا کنون)

دبیر کمیته رسالات دانشکده دانشکده اقتصاد (83 -1371)

  حوزه تخصصی

اقتصاد انرژی