گروه جذب و تأمین هیات علمی

 

معرفی

 

   به‌منظور انتخاب اعضای هیات‌علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات‌علمی، هیات اجرایی جذب در هر مؤسسه تشکیل می شود.

 

وظایف هیات اجرایی جذب

1-      شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات‌علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی؛

2-      انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات‌علمی؛

3-      تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات‌علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیات‌علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیات‌علمی در                   چارچوب‌ آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛

4-      اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات‌علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی ازلحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

5-      نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات‌علمی؛

6-    ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب.

 

ترکیب هیات اجرایی جذب

1-      رئیس مؤسسه (رئیس هیات)

2-      رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

3-    پنج تا هفت عضو هیات‌علمی به انتخاب هیات عالی جذب و حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارتین حسب مورد

 

دبیرخانه

کلیه امور اجرایی هیات اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و .... توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب انجام می شود. رئیس هیات اجرایی جذب موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل دبیرخانه با امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه اقدام نموده و رئیس دبیرخانه آن را که زیر نظر دبیر هیات اجرایی جذب فعالیت می‌کند، تعیین نماید.

 

کارگروه‌ها

هیات اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسی‌های علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می‌دهد.

 

 الف. کارگروه بررسی توانایی علمی

  ب. کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

 

مراحل جذب هیات علمی

 


1-      دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان از سامانه جذب وزارت علوم؛

2-      بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیات اجرایی جذب؛

3-      تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کارگروه‌های بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی؛

4-      تشکیل جلسات کارگروه‌های بررسی توانایی علمی و بررسی صلاحیت عمومی برای بررسی پرونده‌ها و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب؛

5-      ارسال نتایج بررسی کارگروه‌های توانایی علمی و صلاحیت عمومی توسط  دبیرخانه به هیات اجرایی جذب؛

6-      اتخاذ تصمیم در هیات اجرایی جذب؛

7-      ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیات اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرارگرفته‌اند به دبیرخانه هیات مرکزی جذب؛

8-      اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیات مرکزی جذب وزارت علوم؛

9-      اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی.

 

فلوچارت

 

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

 


 مؤسسه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذی‌صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.

الفدارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی

ب. تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

جکسب حداقل امتیازات تعیین‌کننده در آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات‌علمی برای ارتقا به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیات مرکزی جذب

 

فلوچارت

 

تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 


اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. مؤسسه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌نماید:

الفدارا بودن حداقل 2 و حداکثر 5 سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی

ب. کسب حداقل امتیازات لازم از آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات‌علمی برای ارتقاء به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیات مرکزی جذب

ج. تأیید صلاحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی  

فلوچارت

 

ارتباط با ما

 خانم گیتا کاظمی رئیس اداره گروه جذب و تأمین هیات‌علمی مستقر در اتاق 305 به شماره داخلی 1306؛

خانم زهرا آخوندی کارشناس گروه جذب و تأمین هیات‌علمی مستقر در اتاق 305 به شماره داخلی 1307.