دفتر سیاست‌های اقتصادی

 

        این دفتر جهت ارائه چارچوب اصلی و زمینه‌های محوری مطالعات و پژوهش‌های اولویت‌دار مبتنی بر وضعیت، اهمیت و فرآیند شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی (با مشارکت حوزه‌ پژوهش) و برقراری تعاملات فکری و اجرایی به منظور جهت‌دهی مناسب و ارائه سازوکارهای سیاستی هم‌افزا در راستای کمک به تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌های معین در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور. و همچنین ایفای نقش کانونی در امر پایش، ارزیابی و نظارت بهنگام و ادواری میزان دستیابی به موفقیت/عدم موفقیت در تحقق اهداف، اجرای قوانین، سیاست‌ها و نتایج مصوبات مهم در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و نیز نظام‌مندسازی و مستندسازی مبتنی بر مدیریت دانش داده‌ها، اطلاعات و آمار تخصصی و استفاده از ظرفیت نخبگانی از طریق برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها تشکیل شد.