اردوی دانشجویی

 

معرفی

اردوهاي دانشجویی به ‌منظور افزایش آگاهی‌های عمومی، ایجاد شور و نشاط، اشاعه ارزش‌‌ها، آداب و اخلاق اسلامی، تقویت روحیه تعاون و مسئولیت‌‏پذیري و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان موسسه برگزار می‌شود.
 
اهداف:
-        ايجاد بستری مناسب براي تمرين زندگي دسته‌‌جمعي منبعث از ارزش‌‌هاي اسلامي؛
-        كمك به فرآيند اجتماعي‌شدن و ارتقاء مهارت‌‌هاي اجتماعي و کسب تجربه؛
-        افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران؛
-        گسترش و تعميق مهارت‌هاي فردي و ارتقاي سطح آگاهی شركت‌‌كنندگان؛
-        آشنايي با نهاد‌هاي علمي و اجرايي مرتبط با دروس و رشته‌تحصيلي دانشجويان.
 
انواع اردوها:
-        اردوهاي فرهنگي: شامل سفرهاي زيارتي، سياحتي و شركت در جشنواره‌های فرهنگی؛
-        اردو‌هاي علمي: شامل بازديدهاي علمي و سفرهاي پژوهشي، تحقيقاتي و شركت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌‌ها؛
-        اردوهاي درسي: آن دسته از سفرهاي علمي كه با عنوان گردش علمي در سرفصل دروس موسسه ذکرشده باشد می‌باشند.
 

قوانین و مقررات

 

محل و مسیر برگزاري اردوها به‌ منزله محدوده موسسه محسوب می‌شود و کلیه افراد حاضر در اردو موظف به رعایت کلیه مقررات جاري کشور، موسسه و محل اردو هستند؛
شرکت‌کنندگان در اردو موظف به رعایت موارد ایمنی شخصی، عمل به دستورات مسئول اردو و رعایت تذکرات اساتید، کارشناسان ناظرین اردو می‌‌باشند؛
مسئول اردو موظف است ضمن یادآوري وظايف شرکت‌‌کنندگان در اردو خواستار رعایت کلیه مقررات جاري کشور و موسسه ازجمله رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی مبتنی بر معیارهاي اسلامی و قانونی شود و تلاش نمايد تا زمینه بروز تخلفات به حداقل رسیده و در صورت بروز هر نوع تخلفی به نحوي مناسب از ادامه آن جلوگیري نموده و موارد مذکور را گزارش نمايد؛
در طول برگزاری اردو، شرکت‌کنندگان نمی‌‌توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترک کنند.
 

اردوهای برگزار شده

اردوهای چندروزه

اردوهای یک روزه علمی

اردوهای یک روزه فرهنگی

اردوهای یک روزه ورزشی 


 

مسئول پیگیری و هماهنگی اردوهای دانشجویی آقای نعمتی مستقر در اتاق 304 می‌باشند.