شرح وظایف دفتر طرح و برنامه

        1. هدایت و نظارت بر فرآیند تهيه و تنظيم نمودار تشكيلاتي و تدوين شرح وظايف واحدها و ساختار تفصيلي بر اساس ضوابط مورد عمل؛

        2. برنامه‌ریزی جهت امكان‌سنجي و بررسي مستمر سازمان، سيستم‌ها و روش‌هاي موسسه به منظور ساماندهی و بهبود آنها؛

        3. کنترل و بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف موسسه در خصوص ايجاد، حذف و ادغام سطوح و پست‌هاي سازماني و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم به مراجع ذیصلاح؛

        4. نظارت بر جمع‌آوري و تلفيق برنامه‌های راهبردی و عملیاتی پيشنهادي، اعتبارات و درآمدهاي اختصاصي از سوی مديريت‌هاي موسسه؛

        5. نظارت بر تنظيم لايحه بودجه جهت ارسال به مبادي ذيربط بر اساس بخشنامه و ضوابط بودجه‌اي سنواتي؛

        6. نظارت و کنترل بر فرآیند تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي سالانه (هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) براساس ضوابط و مقررات ابلاغي جهت تصويب هيات امناء؛

        7. نظارت و هدايت امور مرتبط با تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ها، اخذ ‌‌تخصيص، تهيه اصلاحيه و متمم بودجه موسسه در چارچوب قوانين و مقررات؛

        8. کنترل و پيگيري امور برنامه و بودجه‌اي موسسه از مبادي ذيربط؛

        9. گزارش‌گيري و نظارت بر اجراي بودجه هزينه‌اي، اختصاصي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موسسه؛

        10. پيگيري و نظارت بر اجراي تکاليف قانوني و استقرار و رعايت نظام بودجه‌ريزي بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي؛

        11. هدایت و نظارت بر فرآیند شناسایی و احصاء هزینه‌های فعالیتهای واحدهای موسسه جهت احتساب بهای تمام شده خدمات و محصولات؛

        12. پیگیری و نظارت بر عملکرد مالی مراکز فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات؛

        13. برنامه‌ريزي جهت اخذ و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي سنجش عملكرد با همکاريهاي مديريتهاي ذي‌ربط در موسسه؛

        14. نظارت، بررسي و ارزيابي عملكرد واحدهاي موسسه در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل در موسسه؛

        15. برنامه‌ريزي و اقدام جهت تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران موسسه؛

        16. نظارت بر طراحي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي كاركنان و مديران براساس نيازهاي تعيين شده؛

        17. برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي كاركنان و مديران موسسه؛

        18. نظارت بر صدور مجوز و معرفي‌نامه جهت شرکت متقاضيان دوره‌هاي آموزشي جهت شرکت در دوره پس از تصويب مراجع ذيصلاح موسسه بر اساس ضوابط آموزش کارکنان؛

        19. کنترل و نظارت بر امور پذيرش و احتساب ساعات گواهينامه‌هاي آموزشي داراي موافقت قبلي مراجع ذيصلاح جهت درج در شناسنامه آموزشي در چارچوب ضوابط مورد عمل؛

        20. نظارت و کنترل براي تعيين ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي و تهيه و ارائه گزارش‌هاي لازم؛

        21. برنامه‌ریزی جهت تهيه و به روزرساني شناسنامه‌هاي آموزشي كاركنان موسسه؛

        22. نظارت بر فرآیند صدور گواهينامه‌هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارکنان؛

        23. نظارت بر اجراي بخشنامه‌ها و دستوالعملهاي مرتبط با آموزش کارکنان؛

        24. تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذي‌ربط؛

        25. تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و موردي؛

        26. انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف.