چاپ        ارسال به دوست

در کارگاه تخصصی موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی بررسی شد: ارائه نمونه هایی مشخص از ادوار تجاری درون زا

 

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی درتداوم برگزاری کارگاه های تخصصی خود،کارگاهی را با عنوان "ادوار تجاری درون‌زا: بررسی ابعاد تجربی"برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این کارگاه که با حضور دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دکتر محمد امین نادریان، رییس اداره مطالعات بازار نفت مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت و خانم صحافی دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی  برگزار شد، به ارائه نمونه های مشخصی از ادوار تجاری درون زا پرداخته شد.

حلالی نایینی در ابتدا تکانه های لکه های خورشیدی را به عنوان محرک چرخه های تجاری معرفی کرد که این تکانه های تصادفی به متغیرهای بنیادین اقتصاد اصابت نمی کنند، بلکه از طریق تغییر در انتظارات یا ذهنیات اثر گذار می شوند.

 وی هدف از برگزاری این جلسه را ارائه نمونه های مشخصی از ادوار تجاری درون زا عنوان کرد که در مطالعات دکتر نادریان و خانم صحافی نمود پیدا کرده است.

در ادامه دکتر نادریان  به موضوع لکه های خورشیدی در اقتصاد کلان مدرن پرداخت و گقت: به دنبال انتشار مقاله لوکاس در سال 1972 دو اقتصاددان به نام های شل و کاس­انتقاداتی به مفهوم تعادل در الگوی وی داشتند. آنها نظریه انتظارات عقلایی و فرضیه تسویه بازارهای لوکاس را تأیید می کردند، اما نتیجه سیاستی بی تأثیر بودن سیاست پولی را قبول نداشتند.

در واقع محور اصلی تلاش این اقتصاددان ها ایجاد یک مسیر سوم برای آشتی نظریه انتظارات عقلایی و اقتصادسنجی نوکینزی بود. آنها مفهوم تعادل لوکاس را نقد می کردند و معتقد بودند که باورهای افراد به طور مستقل نوسانات اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به عدم بهینگی پاره تو تعادل های لکه خورشیدی نیاز به مداخله سیاستی دارند.

وی افزود: علی رغم تلاشی که نظریه پردازان متقدم لکه های خورشیدی داشتند تا یک مسیر سوم بین انتظارات عقلایی و اقتصادسنجی کینزی شکل دهند، نتوانستند یک برنامه تحقیقاتی سازگار و ساختارمند را طراحی کنند.

در ادامه این گروه از مدل های متعدد بسیار پیچیده اقتصاد مثل OLG با ساختارهایی چون مشارکت محدود، نظریه بازی و نظریه آشوب برای تبیین موضوع خود استفاده کردند. واژه های متنوع و ناهمگرایی مثل لکه های خورشیدی، روح حیوانی و تعادل های خودانجام توسط آنها استفاده می شد.

اما با توسعه بیشتر نظریه ادوار تجاری حقیقی و افزایش اهمیت توان الگوهای نظری برای تببین حقایق آشکار شده نوسانات اقتصادی، انتقادات به نظریه پردازان متقدم بیشتر شد و تقریباً این اجماع بین اقتصاددانان شکل گرفته بود که نظریه های لکه خورشیدی در اقتصاد کلان مدل های بسیار پیچیده از وضعیت های بسیار حادی هستند که کاربرد عملی ندارند و علاوه بر این امکان بررسی ابعاد تجربی آنها وجود ندارد.

رییس اداره مطالعات بازار نفت مدیریت کل اوپک  گفت: نسل دوم نظریه پرداران لکه خورشیدی در میانه دهه1980 تلاش کردند که کاستی های اشاره شده قبلی را برطرف کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که همگی به مفاهیم نامعینی، تعادل چندگانه و نقش باورها در نوسانات اقتصادی علاقه مند هستند، ولی برخلاف نسل اول، مفاهیمی مانند لکه های خورشیدی، تعادل خودانجام و روح حیوانی میان نسل دوم نظریه پردازان یکسان و همگرایی مفهومی بین آنها شکل گرفته بود.

وی تاکید کرد: در ادامه فارمر و بن حبیب تلاش کردند تعادل لکه های خورشیدی را وارد الگوهای ادوار تجاری حقیقی کنند و ابعاد تجربی آن را هم ارزیابی کنند. بنابراین یک الگوی رمزی را طراحی کردند که در آن آثار خارجی ناشی از بازدهی فزآینده نسبت به مقیاس یا رقابت انحصاری اضافه شده بود. این آثار خارجی یا قدرت بازاری باعث می شد تا در الگو نامعینی ایجاد شود و تعادل های چندگانه و لکه های خورشیدی موضوعیت پیدا کنند.

نادریان افزود: ما در ادامه شاهد بازگشت اقتصاددانان به مفهوم انتظارات عقلایی هستیم که مسئله عدم تحدب تابع تولید در آن مطرح می شود، به نحوی که اضافه­کردن­ بازدهی­ به مقیاس فزآینده در سطح تکنولوژی کل مستلزم سازگاری بازدهی نسبت به مقیاس فزآینده با مسأله توزیع درآمد است. همین موضوع باعث شده تا موضوع عدم تحدب به مدل­های تعادل عمومی تا سال­ها اضافه نشود.

در واقع این فرایند موید آن است که با وجود آنکه هر بنگاه در بازار رقابتی عمل می کند، فرض برآن است که اقتصاد در کل تحت تأثیر هم افزایی سازمانی است. بنابراین تکنولوژی در این الگو درون زا و تابع متوسط تولید دیگر بنگاه ها است. همچنین در این حالت فرض بر این است که هر خانوار یک کالای واسطه متمایز را تولید می کند و در یک بازار رقابتی در اختیار تولیدکننده نهایی قرار می دهد.

بنابراین به هنگام تعادل پایدار در الگو افزایش خوش بینی نسبت به مصرف باعث جابه جایی منحنی عرضه نیروی کار به سمت بالا می شود. در این صورت میزان اشتغال کاهش یافته و دستمزد افزایش می یابد.کاهش اشتغال باعث کاهش تولید و پس انداز شده و در دور بعدی مصرف تعادلی را کاهش می دهد. بنابراین خوش بینی به مصرف باعث نوسان در متغیرهای اقتصادی نمی شودو در این ساختار تعادل خودانجام ایجاد نمی کند.

به علاوه در تعادل خودانجام از کانال بازار کار، اگر شیب تابع تقاضای نیروی کار از تابع عرضه نیروی کار بیشتر باشد، افزایش خوش بینی نسبت به مصرف باعث جابه جایی منحنی عرضه نیروی کار به سمت بالا می شود. در این صورت میزان اشتغال و دستمزد افزایش می یابد و افزایش اشتغال باعث افزایش تولید و پس انداز شده و در دور بعدی مصرف تعادلی را افزایش می دهد. بنابراین خوش بینی به مصرف باعث نوسان در متغیرهای اقتصادی می شود و در این ساختار تعادل خودانجام ایجاد می کند.

در ادامه صحافی گفت: مدل های ساده RBC برای اینکه قادر به توضیح خصوصیات ادوار تجاری باشند، به شوک های persistent در بهره وری کل عوامل تولید متکی هستند که چندان با واقعیت سازگار نیست و مطالعاتی نظیر Burnside & Eichenbaum  و DeJong et al   نشان می دهند که لحاظ کردن متغیر میزان استفاده از سرمایه در مدل، اثر شوک های تکنولوژیک را تشدید می کند.

وی در ادامه افزود: اما سوال اصلی این است که آیا مدل RBC بسط یافته با capacity utilization  قادر به حل اشکال فوق خواهد بود؟

البته مسئله این است که در این مدل ها، capacity utilization  اگر چه شدت انتشار را افزایش می دهد، اما به دلیل بازدهی ثابت به مقیاس عوامل تولید، خود یک منبع Fundamental  در مکانیزم انتشار نیست. لذا این مدل ها برای توضیح خصوصیات ادوار تجاری، کماکان بر شوک های persistent تکنولوژی متکی هستند. 

همچنین Benhabib & Farmer  ­نشان می دهد که اگر بازدهی نسبت به مقیاس به دلیل وجودexternality ، و نه به دلیل وجودcapacity utilization   متغیر، فزاینده و به اندازه کافی بزرگ باشد، مدل RBC دارای چند تعادل و لذا indeterminate است و چنین مدلی بهتر از مدل ساده RBC دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است  و این درجه از بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس با یافته های تجربی سازگار نیست.

در حقیقت ون با لحاظ متغیر capacity utilization در مدل Benhabib & Farmer نشان می دهد که نه شوک های persistent در بهره وری عوامل تولید، بلکه شوک های i.i.d (شوک های transitory در تقاضا یا شوک هایsunspot ) قادر به توضیح ادوار تجاری هستند و وجود چند تعادل و لذا indeterminacy در مدل، آسانتر امکان وقوع خواهد یافت. 

دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه خاطرنشان کرد: ون  همچنین نشان می دهد که این مدل با یافته های تجربی سازگارتر است ودر صورتی که  هزینه capacity utilization به صورت ثابت و یا کاهنده افزایش یابد، بنگاه حداقل کننده هزینه، میزان capacity utilization را در حداکثر مقداری که می تواند داشته باشد، تعیین خواهد کرد؛ پس برای اینکه capacity utilization متغیر باشد، هزینه آن باید به صورت فزاینده افزایش یابد.

به عنوان مثال فرض کنید که representative agent به دلیل انتظارات مثبت نسبت به آینده، مصرف جاری خود را افزایش می دهد. در این حالت ذخیره سرمایه فورا افزایش نمی یابد، اما میزان استفاده از سرمایه فورا افزایش می یابد. لذا تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد، اشتغال افزایش می یابد و در مقابل تولید و درآمد دوره بعد کاهش و ذخیره سرمایه دوره بعد افزایش می یابد.

به علاوه در مدل Benhabib & Farmer، برای اینکه مدل دارای چند مسیر تعادلی باشد، درجه بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس باید به قدری بزرگ باشد که تولید نهایی نیروی کار صعودی باشد تا به هنگام تغییر مصرف، افراد به دنبال وقوع شوک های گذرایی باشند که انتظارات آنها در خصوص آینده را تحت تأثیر قرار می دهد و اشتغال با مصرف در یک جهت حرکت کند.

اما  با وارد کردن متغیر capacity utilization، برای اینکه مدل دارای چند مسیر تعادلی باشد، درجه بازدهی نسبت به مقیاس باید تنها اندکی بزرگتر از یک باشد و هم حرکتی اشتغال و مصرف و لذاself- fulfilling   بودن انتظارات، در شرایطی که تولید نهایی نیروی کار نزولی باشد نیز برقرار خواهد بود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این مقاله نشان می دهد: ۱. نه شوک های persistent در بهره وری کل عوامل تولید، بلکه شوکهای i.i.d نظیر شوکهای transitory در تقاضا قادر به توضیح خصوصیات ادوار تجاری هستند.

۲. اگر متغیر capacity utilization را در مدل Benhabib & Farmer لحاظ کنیم، وجود چند تعادل و لذا indeterminacy در مدل، آسانتر امکان وقوع خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 


١٥:٥٦ - 1399/12/10    /    شماره : ٦١٣٩    /    تعداد نمایش : ٩٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: