کلاس‌های فوق‌برنامه

 

معرفی

به‌منظور تقويت سطح علمي و بهبود کمی و کیفی وضعیت تحصیلی دانشجویان در راستای بالندگي علمی موسسه، دوره‌‏های فو‌ق‌برنامه با اهداف زیر از سوی اداره کل امور دانشجویی برگزار می‏‌شوند:
 
اهداف:
-        ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان؛
-        افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعالیت‌‌های علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با اساتید؛
-        شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهره‌‌گیری از مشاركت آنان در ارتقای فضاي علمي موسسه؛
-        بهره‌‌گیری از توان علمي دانشجويان در جهت پيوند موسسه با بخش‌‌های مختلف اجتماعي و اجرايي.

 

قوانین و مقررات

 

محتوای دروس کلاس‌‌های فوق ‌برنامه، مطابق سرفصل ‏های مصوب در گروه‌‌ها با نظر اساتید هر گروه و تایید نهایی رئیس گروه مربوط در جلسات گروه‌‌ها تعیین می‌شود.
تعیین اساتید کلاس‌ها به پیشنهاد شورای اساتید گروه‌ها و با نظر رئیس گروه انجام می‌شود.
در صورت تقاضای دانشجویان برای تدریس استاد خاص، اخذ تاییدیه رئیس گروه الزامی است.
در صورت تکمیل ظرفیت کلاس‌ها، دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداکثر در دو کلاس ثبت‌‌نام و شرکت می‌نماید.
 
قوانین اعطای گواهینامه در پایان دوره:
-        حضور در 85% جلسات دوره؛
-        کسب نمره حداقل 14 برای کارشناسی ارشد و حداقل 15 برای دکتری.
 

دوره های برگزار شده

 

 سال‌تحصیلی 99-98

 سال‌تحصیلی 98-97

 سال‌تحصیلی 97-96

 سال‌تحصیلی 96-95

 سال‌تحصیلی 95-94

 

مسئول پیگیری و هماهنگی کلاس‌های فوق‌برنامه آقای نعمتی مستقر در اتاق 304 می‌باشند.