فرایندهای امور اجرائی مدیریت کتابخانه و منابع مرجع

 

امانت


آماده سازی


تشکیل فهرستگان


دیجیتال سازی منابع


سازماندهی منابع


عضویت


فراهم آوری پایگاه های اطلاعاتی


مجموعه سازی


لغو عضویت


ورود اطلاعات منابع غیرکتابی