فارسی

 

 

 

 

 

Mohammad Hoseini

        

 Assistant Professor of Economics

        

 Economic systems and planning departement

 

Institute for Management and Planning , Studies, IMPS, Tehran, Iran

 

       

 

        

Email: mo.hoseini AT imps.ac.ir 

       

:Personal webpage

 https://sites.google.com/site/hoseiniecon

 

 

 

 

 

 

 

 

          CV                Research               Teaching