صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصاد کلان

فرصت ها و ریسک ها در ایران پساتحریم
فرصت ها و ریسک ها در ایران پساتحریم
تهیه کنندگان : سید مهدی برکچیان     
 
          تاریخ انتشار: خرداد ماه 1395
 ١٤:٥٠ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠

مقایسه عملکرد اقتصادی دولتها در دوره پس از جنگ تحمیلی
مقایسه عملکرد اقتصادی دولتها در دوره پس از جنگ تحمیلی
تهیه کنندگان : رضا قبادزاده     
 
          تاریخ انتشار: فروردین ماه 1396
 ١١:٣٩ - 1398/02/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، فرصت ها و ریسک ها در ایران پساتحریم
عنوان گزارش: فرصت ها و ریسک ها در ایران پسا تحریم
 ٠٨:٢٩ - 1395/03/04 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا
عنوان گزارش: افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا
 ١٦:٢٠ - 1394/12/16 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380
 ١٤:٤٢ - 1394/08/27 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، رکود تورمی
عنوان گزارش: رکود تورمی 1391 و 1392 : چرایی بروز و چگونگی خروج
 ١١:٥٨ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان
عنوان گزارش: صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان
 ١٠:١٨ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی