صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های صنایع بورسی

گزارش های پژوهشی: خلاصه تحوّلات صنایع بورسی در تابستان سال 1395
عنوان گزارش: خلاصه تحولات صنایع بورسی در تابستان سال 1395
 ٠٨:٤٧ - 1395/11/02 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران
عنوان گزارش: بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل دوم 1394)
 ١٣:٠٧ - 1394/12/18 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران
عنوان گزارش : بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل اول 1394)
 ١١:١٤ - 1394/07/25 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش عملکرد صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران ( 1393-1388)
عنوان گزارش : گزارش عملکرد صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران ( 1393-1388)
 ٠٩:١٧ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، عملکرد فصلی صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل سوم 93)
عنوان گزارش : عملکرد فصلی صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل سوم 93)
 ٠٩:٠٣ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی