دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل


این دفتر تحت نظر مدیرکل حوزه ریاست فعالیت می کند و دارای دو اداره می باشد:

1-    اداره روابط عمومی و امور بین الملل

2-    اداره مراسم و تشریفات

که در هر بخش به اختصار به شرح وظایف ادارات خواهیم پرداخت