معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی یکی از مجموعه معاونت‌های موسسه، بر اساس نمودار سازمانی مصوب است که عهده دار تهیه و تدارک منابع، امکانات و پشتیبانی از فعالیتها و واحدهای اصلی موسسه است. این معاونت براساس وظایف ذاتی خود کلیه امور تهیه و تدوین برنامه و بودجه، ساختار و تشکیلات تفصیلی، آموزش کارکنان، امور کارگزینی، خدمات و تدارکات، امور مالی و امور فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ذیل مدیریتهای تابعه خود هدایت و سرپرستی می‌نماید.

 

        1. تنظيم خط مشي­ ها و تدوين نظام­ هاي اداري، مالي و نيروي انساني سازمان در حوزه­ هاي طراحي و تنظيم ساختار سازماني، سامانه ­ها و فرايندهاي مديريتي، عملياتي و پشتيباني و مديريت و
راهبري منابع سازماني (انساني، مالي، تجهيزاتي و فيزيكي، اطلاعات و اسناد و مدارك اداري و ...).

        2. اجراي بودجه مصوب و ابلاغي و مديريت مؤثر منابع مالي در جهت اهداف و مأموريت­ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

      3. راهبري امور منابع انساني در حوزه ­هاي برنامه ريزي، جذب و به كارگيري خدمات منابع انساني، آموزش و توسعه، حقوق و مزايا و امور رفاهي و پايان خدمت و بازنشستگي منابع انساني در سازمان.

        4. نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، منابع انساني و نظم و انضباط سازماني در سازمان.

        5. هوشمندسازي سيستم هاي سازماني، تهيه و توليد سامانه هاي كاربردي موردنياز سازمان، پياده سازي، بهره برداري، نوسازي و پشتيباني، نگهداري و نظارت بر موارد فوق.

        6. انجام اقدامات لازم در امور قراردادها، مناقصه و مزايده طبق موازين، قوانين و مقررات مربوطه.

        7. برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مربوط به امور پشتيباني سازمان نظير تداركات، خريد و تأمين مايحتاج و تجهيزات اداري، امور رفاهي كاركنان.

        8. هدایت و راهبري تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي براساس نيازسنجي بعمل آمده ‌و با توجه به استانداردهاي مورد نياز مشاغل تخصصي هر واحد.

       9. راهبري امر استقرار نظام هاي اداري و استخدامي شامل نظام هاي جذب، استخدام و نگهداري نيروي انساني، حقوق و مزايا، طبقه بندي و ارزشيابي .مشاغل، امور رفاهي، بازنشستگي و ساير امور استخدامي و مراقبت در حسن اجراي آنها منطبق با برنامه جامع نيروي انساني و با هدف جلوگيري از گسترش اندازه دولت.

        10. هدايت و راهبري ارائه خدمات پشتيباني از قبيل نيروي انساني، منابع مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.

        11. راهبري و نظارت بر امور مالي و حسابداري در چارچوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات و همچنين تأمين منابع مالي مورد نياز.

        12. نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در حوزه تحت نظارت.