تماس با مانام ساختمان

واحد

شماره تماس

 

ساختمان نیاوران

دفتر مرکزی حراست

22816449 

ستاد خبری

دفتر ریاست ، روابط عمومی و همکاری های ملی و بین المللی

 22290066 26116708-22284148

اطلاعات بیشتر

تلفنخانه

2- 22801900

اطلاعات بیشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

22290065 22290064- 22290061

اطلاعات بیشتر

معاونت پژوهشی

26116872

اطلاعات بیشتر

معاونت آموزشی و دانشجویی

26116987 - 26116988

اطلاعات بیشتر

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

22802704

اطلاعات بیشتر

اداره دبیرخانه

22800802  -  22800801

اطلاعات بیشتر

اداره کل امور مالی

26138021 - 26138151

شماره تماس ادارات

ساختمان سربداران

حفاظت فیزیکی ساختمان سربداران

88899116

اطلاعات بیشتر

معاونت پایش و سیاستهای اقتصادی

2-88898691

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه مانی

حفاظت فیزیکی

88347741

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88494290

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه ملک الشعراء

حفاظت فیزیکی

88848357

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88820816

اطلاعات بیشتر

جستجوی همکاران موسسه:

 نام خانوادگی
 نام
 عنوان( سمت /شرکت / سازمان)
نوع جستجو و     یا