تماس با ما

جستجوی همکاران موسسه:

 نام خانوادگی
 نام
 عنوان( سمت /شرکت / سازمان)
نوع جستجو و     یا


نام ساختمان

واحد

شماره تماس

 

ساختمان نیاوران

تلفنخانه

2- 22801900 

اطلاعات بیشتر

دفتر ریاست ، روابط عمومی و همکاری های ملی و بین المللی

 22290066 22284148

اطلاعات بیشتر

روابط عمومی

26116708

اطلاعات بیشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

22290065 22290064- 22290061

اطلاعات بیشتر

معاونت پژوهشی

26116872

اطلاعات بیشتر

معاونت آموزشی و دانشجویی

26116987 - 26116988

اطلاعات بیشتر

دفتر مرکزی حراست

22816449

اطلاعات بیشتر

اداره دبیرخانه

22800802  -  22800801

اطلاعات بیشتر

اداره کل امور مالی

26138021 - 26138151

شماره تماس ادارات

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

22802704

اطلاعات بیشتر

ساختمان پرستو

حفاظت فیزیکی ساختمان پرستو

88899116

اطلاعات بیشتر

معاونت پایش و سیاستهای اقتصادی

2-88898691

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه مانی

حفاظت فیزیکی

88347741

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88494290

اطلاعات بیشتر

ساختمان خوابگاه ملک الشعراء

حفاظت فیزیکی

88848357

اطلاعات بیشتر

مسئول خوابگاه

88820816

اطلاعات بیشتر