حوزه ریاستحوزه ریاست به صورت مستقیم زیر نظر رئیس موسسه فعالیت می کند .در این حوزه از لحاظ تشکیلات سه دفتر قرار دارند با عناوین :

-        دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل

-        دفتر مرکزی حراست

-        هسته گزینش