اداره روابط عمومی و امور بین الملل

این اداره در حوزه های ارتباطات، اطلاع رسانی،الکترونیک، امور فرهنگی وتبلیغات و امور بین الملل فعالیت نموده و شرح وظایف آن در بخش مربوطه قابل مشاهده می باشد