بودجه و قاعده مندی سیاست مالی(ویرایش دوم)
نویسنده محمد کردبچه

سال انتشار: 1402

قیمت:1.000.000

شابک: 7-237-338-969-978


نوآوری باز در تولید و خدمات
نویسنده علیرضا موتمنی عطیه امینی

سال انتشار: 1402

قیمت: 930.000 ریال

شابک: 4-238-338-964-978


قدرت تخریب خلاق: دگرگونی های اقتصادی و ثروت ملل
نویسندگان فیلیپ آقیون، سلین آنتونین ، سایمون بونل
مترجم : علی حبیبی
سال انتشار: 1402
قیمت: 1/600/000 ریال
شابک:0-236-338-964-978

اقتصاد ماموریت محور: راهنمای پروژه ای بلندپروازانه برای تغییر سرمایه داری
نویسنده: ماریانا مازوکاتو مترجم: عباد تیموری

سال انتشار: 1401

قیمت:860000 ریال

شابک:6-234-338-964-978


جعبه ابزار پیش بینی تورم با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی
تالیف سجاد ابراهیمی

سال انتشار: 1401

نوع چاپ: ایبوک

قیمت: 100000 ریال

شابک:2-232-338-964-978


مدخل های حاکمیتی و مدیریتی
نویسندگان: فرج اله رهنورد، رامین رهنورد، مهرداد علیمرادی و فاطمه مستعد
 

سال انتشار 1401

قیمت :530000 ریال

شابک: 9-233-338-964-978


احزاب سیاسی در حوزه پیرامون ایران
تالیف و گردآوری: عبدالحمید شمس

سال انتشار: 1401

قیمت: 1500000 ریال

شابک: 5-231-338-964-978

چاپ دوم


مدیریت مسائل عمومی
نویسندگان: مهدی الوانی، میثاق شلویری

سال انتشار: 1401

قیمت: 500000 ریال

شابک:0-182-338-964-978


بازار یا نابازار؟
نویسنده: محسن رنانی
سال انتشار: 1400
قیمت:870000 ریال
شابک:8-230-338-964-978

احزاب سیاسی در حوزه پیرامون ایران
تالیف و گردآوری: عبدالحمید شمس

سال انتشار: 1400

قیمت: 680000 ریال

شابک: 5-231-338-964-978


عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج جلد دوم مبانی نظری و تجارب کشورها
نویسندگان: محمد حسین رحمتی ، سید علی مدنی زاده و همکاران

سال انتشار: 1400

قیمت: 350000 ریال

شابک:8-227-214-338-978


عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج (جلد اول): شواهدی از رکود تورمی ایران در سال های 1392-1390
نویسندگان: محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی زاده

سال انتشار: بهار 1400

قیمت: 600000 ریال

شابک:8-214-964-978


پژوهش نامه سال 1398
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار: 1400

شابک:7-224-338-964-978


فرهنگ واژگان اقتصادی
تدوین: غلامعلی فرجادی و مهرداد علیمرادی

سال انتشار: 1400

قیمت: 740000 ریال

شابک:2-229-338-964-978


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
نویسنده: پاتریک فرانکوئیس مترجمان: محسن رنانی و رزیتا موٌیدفر

سال انتشار:1399

قیمت: 420000 ریال

شابک:4-209-338-964-978


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: تئوری و مدل پیاده سازی
نویسندگان: عادل آذر و طیبه امیرخانی

سال انتشار: 1399

ویرایش دوم

قیمت:520000 ریال

شابک: 4-225-338-964-978


تجربه برنامه ریزی در جهان: پیدایش و سیر تطور
نویسندگان: پرویز اجلالی و همکاران

سال انتشار: 1399

ویرایش دوم

قیمت:370000 ریال

شابک:1-226-338-964-978


مدخل های مدیریت دولتی و خط مشی عمومی
نویسندگان: فرج اله رهنورد و همکاران

نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: محسن نجفی خواه

سال انتشار: 1398

قیمت:420000 ریال

شابک:4-085-338-964-978


بررسی تحولات بازار کار ایران و الزامات سیاستی دستیابی به رشد اشتغال زا(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: مهران به نیا و آرش علویان قوانینی

سال انتشار:1398

قیمت:250000 ریال

شابک:0-223-338-964-978


اقتصاد غیر رسمی در ایران اندازه و بررسی علل و آثار(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: عباس خندان

سال انتشار:1398

قیمت:200000 ریال

شابک:3-222-338-964-978


رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به بخش های اقتصادی(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: حمیدآذرمند و همکارن

سال انتشار: 1398

قیمت:340000

شابک:6-218-338-964-978


الگوی موفق توسعه یافته های تاریخی درباره کشور های پیشرفته
نویسنده: اگوستین کواسی فسو مترجم: علی حبیبی

سال انتشار:1398

قیمت:800000 ریال

شابک:6-221-338-964-978


تحلیلی بر اقتصاد کلان و آینده نگری رشد اقتصادی ایران
نویسندگان: حسن درگاهی

سال انتشار:1398

قیمت: 440000 ریال

شابک: 9-220-338-964-978


ارزیابی وضعیت مالی و چشم انداز بازارهای مالی(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: امینه محمود زاده و سید علی مدنی زاده

سال انتشار:1398

قیمت:280000 ریال

شابک:9-217-338-964-978


بودجه و قاعده مندی سیاست مالی(برگرفته از طرح جامع اقتصاد ایران)
نویسندگان: محمد کرد بچه

سال انتشار:1397

قیمت:370000 ریال

شابک:2-216-338-964-978


اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابر چالش ها (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران)جلد اول
نویسندگان: مسعود نیلی و همکاران

سال انتشار:1397

نوبت چاپ: دوم

قیمت:500000 ریال

شابک:7-211-338-964-978


اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابر چالش ها (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران)جلد دوم
نویسندگان: مسعود نیلی و همکاران

سال انتشار:1397

نوبت چاپ: دوم

قیمت: 600000 ریال

شابک:4-212-338-964-978

 


سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نویسنده: عماد موسی مترجم: مهدی رسولی قهرودی

سال انتشار:1397

قیمت: 350000 ریال

شابک:5-215-338-964-978


اقتصاد ایران چالش ها و رویکردهای دستیابی به رشد پایدارو اشتغالزا
نویسندگان: مسعود نیلی و حمید کرد بچه

سال انتشار:1396

قیمت:155000 ریال

شابک:7-208-338-964-978


روش برنامه ریزی روستایی در برنامه پنج ساله توسعه(EBOOK)
نویسندگان: پژمان رضایی

سال انتشار:1395

قیمت:400000 ریال

شابک:0-210-382-964-978


الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیرو کاربرد آن در تحلیل سیاستهای انرژی
نویسندگان: داوودمنظور و ایمان حقیقی

سال انتشار:1395

قیمت:190000 ریال

شابک:3-206-338-964-978


قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نطام مالی کشور در نظم نوین حقوقی(EBOOK)
تدوین و تنقیح: سعید جلالی

سال انتشار:1395

قیمت:40000

شابک:6-205-338-964-978


اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه(چاپ چهارم)
نویسندگان: سوفی ویتر، تیم ان سور، ماتیو جووت و روبین تامپسن مترجم: ابوالقاسم پوررضا

سال انتشار:1395

قیمت:120000 ریال

نوبت چاپ چهارم

شابک:7-112-338-964-978


هنر بانکداری و تامین مالی اسلامی
نویسنده: یحیی عبدالرحمن مترجم: سید محمد رضا امیری طهرانی

سال انتشار:1394

قیمت:380000 ریال

شابک: 3-123-338-964-978


مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران(جلد اول)
نویسندگان: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار:1394

قیمت:70000 ریال

شابک:1-198-338-964-978


مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران(جلد دوم)
نویسندگان: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار:1394

قیمت:330000 ریال

شابک:0-195-338-964-978


مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران(جلد سوم)
نویسندگان: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار:1394

قیمت:330000 ریال

شابک:7-196-338-964-978


مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران(جلدچهارم)
نویسندگان: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار:1394

قیمت:250000 ریال

شابک4-197-338-964-978


تجربه برنامه ریزی در جهان پیدایش و سیر تطور
نویسندگان: پرویز اجلالی و همکاران

سال انتشار: 1394

قیمت: 180000 ریال

شابک: 6-081-338-964-978


سرمایه اجتماعی اسلام و توسعه اقتصادی
نویسندگان: یداله دادگر و محمد نقی نظر پور مصطفی منتظری مقدم

سال انتشار:1394

قیمت:160000 ریال

شابک:4-209-338-964-978


روش های تحلیل چند متغیره آماری
نویسندگان: آلوین سی رنچر و ویلیام اف کریستسن مترجم: امیر افشین فتاحی

سال انتشار:1393

قیمت:390000 ریال

شابک:8-157-338-964-978


سرمایه گذاری خارجي و تامين منابع مالي طرح در ايران (دوزبانه)
نویسنده: و مترجم: مرتضی نصیری

سال انتشار: 1393

قیمت:90000 ریال

شابک: 5-103-338-964-978


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: تئوری و مدل پیاده سازی
نویسنده: عادل آذر و طیبه امیرخانی

سال انتشار: 1393

قیمت: 180000 ریال

شابک: 1-169-338-964-978


برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده
نویسنده: فیروز توفیق

سال انتشار: 1392

ویرایش دوم

قیمت: 230000 ریال

شابک:9-150-338-964-978


توسعه پايدار از رهگذر توسعه نهادهاي ايراني توليد دانش
نویسنده: حمید جاودانی

سال انتشار: 1392

قیمت: 160000

شابک: 3-107-338-964-978


روش های تحقیق در مدیریت عملیات و مهندسی صنایع
نویسنده: ابراهیم حیدری ، سید سروش قاضی نوری و سید سپهر قاضی نوری

سال انتشار: 1392

قیمت: 170000 ریال

شابک: 0-140-338-964-978


فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه
نویسنده: منصور مدرسی

سال انتشار:1392

قیمت: 170000 ریال

شابک: 3-181-338-964-978


مشارکت عمومی - خصوصی
بانک توسعه آسیایی مترجم: حمید جاودانی

سال انتشار: 1392

قیمت: 140000ریال

شابک: 9-080-338-964-978


اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه
نویسندگان: سوفی ویتر، تیم ان سور، ماتیو جووت و روبین تامپسن مترجم : ابوالقاسم پوررضا

سال انتشار:1392

قیمت: 120000 ریال

نوبت چاپ: سوم

شابک: 7-112-338-964-978


سیاست پژوهی، لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری نظام آموزش عالی
نویسنده: حمید جاودانی

سال انتشار: 1392

قیمت: 97000 ریال

شابک: 9-105-338-964-978


بهره وری انسان گرایانه
نویسنده: چوی دانگ - کیو مترجم: حمید جاودانی

سال انتشار: 1392

قیمت: 115000 ریال

شابک: 6-177-338-964-978


راهنمای عملی مدیریت دانش برای مالکان و بنگاه های کوچک و متوسط
سازمان بهره وری آسیایی مترجم: علی حسین کشاورزی

سال انتشار: 1392

قیمت: 110000ریال

شابک: 8-199-338-964-978


مجموعه قانون بودجه سال 1391 کل کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سال انتشار: 1391

قیمت: 30000 ریال

شابک: 2-162-338-964-978


قانون بودجه سال 1391 کل کشور (پنج جلدی)
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سال انتشار: 1391

 


مدیریت فرایند از تئوری تا عمل
نویسنده: مهدی مرتضوی

سال انتشار: 1391

قیمت: 180000 ریال

شابک: 6-193-338-964-978


مدیریت مسائل عمومی
نویسنده: مهدی الوانی

سال انتشار: 1391

قیمت: 210000 ریال

شابک: 0-182-338-964-978


اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان
نویسنده: الن درازن مترجم: جعفر خیرخواهان

سال انتشار: 1390

شابک:8-186-338-964-978

قیمت: 245000 ریال


اصول ریاضی محاسبات بیمه ای مستمریهای تامین اجتماعی
نویسنده: سابرامانیم ایر مترجم: علی خسرو بیگی

سال انتشار: 1390

قیمت: 75000 ریال 

شابک: 9-192-338-964-978


پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی
نویسنده: مکسول جی فرای مترجمان اکبر کمیجانی محمود مشهدی احمد ناهید پوررستمی

سال انتشار: 1390

قیمت: 180000 ریال

شابک: 5-187-338-964-978


مدیریت برون سپاری
نویسندگان: فرج اله رهنورد علی باباسیف الهی

سال انتشار:1390

قیمت: 87000 ریال

شابک: 2-191-338-964-978


گزارش جهانی اهداف هزاره برای توسعه(1389/2010)
سازمان ملل متحد مترجمان: مسعود محمدی الموتی، الهه میرزایی و پرویز اجلالی

سال انتشار: 1390

قیمت: 60000 ریال

شابک: 9-189-338-964-978


استانداردIWA2:2007 خطوط راهنما برای استفاده از استاندارد ISO9001 در سازمان های آموزشی
سازمان جهانی استاندارد سازی مترجمان: محمد حسین جعفری، علی نصرت

سال انتشار: 1390

قیمت: 33000 ریال

شابک: 2-188-338-964-978


بایسته های حکمرانی در فرمان حکوکتی امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر
نویسنده: آیت الله کعبی

سال انتشار: 1390

قیمت: 110000 ریال

شابک: 7-183-338-964-978


مجموعه قانون بودجه سال 1390 کل کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

سال انتشار: 1390

قیمت: 20000 ریال

شابک: 5-190-338-964-978


گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سال انتشار: 1390

قیمت: 55000 ریال

شابک: 1-185-338-964-978


قانون بودجه سال 1390 کل کشور (پنج جلدی)
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سال انتشار: 1390


مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1389-1384)
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

سال انتشار: 1390

قیمت: 300000 ریال


اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا
نویسنده: سید عباس موسویان

سال انتشار: 1389

شابک: 3-178-338-964-978

قیمت: 88000 ریال


بازار یا نابازار؟
نویسنده: محسن رنانی

سال انتشار: 1389

چاپ سوم

شابک: 0-179-338-964-978

قیمت: 65000 ریال


مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

سال انتشار: 1389

قیمت: 100000 ریال

شابک: 6-180-338-964-978


پیشنهاد اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا
نویسندگان: سید عباس موسویان

سال انتشار:1389

قیمت: 9500 ریال

شابک: 3-178-338-964-978


دنیای نوین مدیریت الکترونیک منابع انسانی
نویسنده: هل جی. کیوتال، دایانا ال استون مترجم: محمد صائبی

سال انتشار: 1388

قیمت: 60000 ریال

شابک:2-175-338-964-978


محدودیت های رشد
نویسندگان: دونلا مدوز، یورگن راندرز، دنیس مدوز مترجم: علی حبیبی، فرزام پور اصغر سنگاچین

سال انتشار: 1388

قیمت: 65000 ریال

شابک: 8-173-338-964-978


اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه
نویسندگان: سوفی ویتر، تیم ان سور، ماتیو جووت و روبین تامپسن مترجم : ابوالقاسم پوررضا

سال انتشار: 1388

قیمت : 50000 ریال

چاپ دوم

شابک: 9-112-338-964