تماس با

ما نشانی :تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره ۶

تلفن: ۲۶۱۱۶۹۰۴

کدپستی: ۱۹۷۸۹۱۱۱۱۴

صندوق پستی: ۴۶۴۷-۱۹۳۹۵

ایمیل نشریه فرآیند مدیریت و توسعه: info@jmdp.ir

ایمیل نشریه برنامه ریزی و بودجه: info@pbud.ir

ایمیل انتشارات:imps.pub@imps.ac.ir

شماره تلفن گروه همایش ها و نشست های تخصصی :22802706