تماس با کتابخانه    

 

 

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم داخلی
مینا افشاری رئیس گروه ساماندهی منابع 26116809 4083
میترا امجدی رئیس گروه منابع الکترونیک و گردش منابع 22291075 1223
راضیه عباسی کارشناس گروه ساماندهی منابع 26116809 4310
اعظم نوری کارشناس گروه ساماندهی منابع 26116807 4134نشانی: تهران، نیاوران، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، پلاک 6، کد پستی  1978911114

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ساختمان آموزش و پژوهش، طبقه 4