نام‌خانوادگی

نام

مرتبه علمی

عضو هیات علمی گروه

Picture50

حمزه‌پور

مهدی

دانشیار

مدیریت

Picture18

اصفهانی

حمیده

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture6

برکچیان

سید مهدی

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture17

جلالی نائینی

احمدرضا

استاد

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture8

جهانگیری

علی

استادیار

مدیریت

Picture14

حسینی

محمد

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture3

خادمی گراشی

مهدی

دانشیار

مدیریت

kheiabani

خیابانی

ناصر

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture28

دهدار

فرزین

استادیار

حقوق

Picture22

رازنهان

فیروز

استادیار

مدیریت

Picture10

رسولی قهرودی

مهدی

دانشیار

مدیریت

Picture12

رضوانیان

اویس

استادیار

حقوق

Picture19

رهنورد آهن

فرج‌الله

استاد

مدیریت

Picture5

شاهنگیان

ریحانه سادات

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture24

شمس

عبدالحمید

دانشیار

مدیریت

Picture13

شهنیایی

احمد

استادیار

حقوق

Picture16

طاهرپور کلانتری

حبیب‌الله

دانشیار

مدیریت

Picture9

علی‌پور

حسین

استادیار

مدیریت

Picture4

علیمرادی

مهرداد

مربی

اقتصاد و سیستم‌ها

fattahi_1214

فتاحی

امیرافشین

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture29

فدایی

مهدی

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture20

فرهنگ مقدم

بابک

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture15

متوسلی

علی

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture1

محمدی الموتی

مسعود

استادیار

اقتصاد و سیستم‌ها

ممدوحی

ممدوحی

امیررضا

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها

Picture21

میربها

امید

استادیار

مدیریت

Picture7

میرزانژاد جویباری

اکبر

دانشیار

حقوق

nasiri

نصیری

مرتضی

دانشیار

حقوق

Picture23

یوسفی

کوثر

دانشیار

اقتصاد و سیستم‌ها