دفتر طرح و برنامه

این دفتر در راستای تحقق ماموریت های اصلی مؤسسه عهده دار وظایفی نظیر جمع آوری و تلفیق فعالیتها و اقدامات مدیریتهای مختلف مؤسسه در قالب برنامه های ابلاغی سالیانه و تهیه و تنظیم بودجه های سنواتی و پیگیری و اخذ اعتبارات ابلاغی از نهادهای مرجع و همچنین گزارش گیری و ارزیابی پیشرفت برنامه های تدوین شده از سوی مدیریتهای مؤسسه می باشد. افزون بر وظایف مذکور، این دفتر وظایفی را در زمینه طراحی و تنظیم ساختار و تشکیلات تفصیلی مؤسسه و همچنین فراهم سازی زمینه ارتقای دانشی و مهارتی کارکنان مؤسسه را بر عهده دارد که در این راستا دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان را برنامه ریزی و اجراء می نماید. دفتر طرح و برنامه مشتمل بر 12 پست سازمانی در قالب سه گروه به شرح عناوین زیر سازماندهی شده است:


      1. گروه برنامه ریزی و بودجه 
      2. گروه آمار و ارزیابی عملکرد
      3. گروه تشکیلات و آموزش کارکنان