اداره کل امور مالی

 

واحد سازمانی مشخصی است که عهده ­دار دریافت و پرداخت­های موسسه، ثبت و ضبط و نگهداری آن، مطابق آئین­نامه مالی­ معاملاتی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه در حدود برنامه و اعتبارات مصوب ­می­باشد. جهت انجام مطلوب و بهینه مسئولیت­های ذکر شده 16 پست سازمانی برای این مدیریت تعریف شده که در قالب چهار اداره بعلاوه معاون، جمعدار اموال و مسئول دفتر سازماندهی شده است.

 

مدیر امور مالی

 

مطابق ماده 19 آئین نامه مالی معاملاتی مؤسسه به این سمت تعیین و منصوب شده و وظیفه اعمال نظارت مالی، نگهداری حسابها و نظارت بر اموال و وصول درآمدهای اختصاصی را برعهده دارد.

 

معاون امور مالی

 

مطابق ماده 20 آئین نامه مالی معاملاتی مؤسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسئولیتهای مدیر امور مالی به وی محول می شود.