اداره کل منایع انسانی و امور اداری

اين مديريت زيرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مؤسسه است كه در مجموعه ی خود فعاليتهاي كارگزيني، حقوقي، رفاهي و خدماتي را در دستور كار دارد.