درباره معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مؤسسه با توجه به حوزه هاي مختلف تخصصي در چهار بخش فعاليتهاي خود را دنبال مي كند.

          -  اداره کل منابع انسانی و امور اداری

         -  اداره کل امور مالی

         -  دفتر طرح و برنامه

         -  مدیریت فناوری اطلاعات

 

اهم مأموريتها و خدماتي كه در اين مجموعه انجام مي شود و در دستور كار است:

 

اداره کل منابع انسانی و امور اداری:

          1. مطالعه بخشنامه ها و ضوابط اداري و قوانين و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد اجرای قوانين

          2. آگاهي از شرايط احراز و حصول صحت ارتقاء طبقه، ترفيع كاركنان هيأت علمي و غير هيأت علمي

          3. رسيدگي به تقاضاها و فرم هاي واصله از سوي كاركنان و مديريت مربوط به سوابق خدمت و غيره

          4. صدور احکام کارگزينی کارکنان رسمی و پيمانی با سيستم مکانيزه

          5. تشخيص احراز شرايط استخدام، مطابقت رشته هاي تحصيلي با رشته هاي شغلي

          6. تهيه گزارشات و مکاتبات اداری مربوط به صدور مجوزهای استخدامی و تبديل وضعيت کارکنان

          7. بررسي پيشنهادات بازنشستگي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي و ارائه گزارشات مربوط

          8. تهيه و تنظيم جداول محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قوانين و مقررات مربوطه

          9. انجام امور و نظارت و سرپرستي مربوط به بيمه، همكاري در تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و رفاه كاركنان

          10. تنظیم کلیه قراردادهای مؤسسه از قبیل قراردادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی خدماتی و مشاوره و كاركنان

          11. انجام کلیه امور مربوط به مناقصات، مزایده ها و ترک تشریفات

 

اداره کل امور مالی:

          1. صدور اسناد حسابداری و انجام کلیه پرداختها اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی شامل حقوق و مزایا و ....

          2. تأمین اعتبار با رعایت موافقتنامه ها و بودجه تفصیلی سالانه و قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق و کنترل پرداختها

 

دفتر طرح و برنامه:

          1. تلفیق برنامه های اعلامی از سوی مدیریت های مؤسسه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سنواتی و اجرا و پیگیری امور مرتبط، تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تهیه Tهای سرمایه ای.

          2. گزارش گیری، سنجش، ارزیابی و نظارت بر روند پیشبرد و تحقق تعهدات و اهداف اعلام شده از سوی مدیریت های مؤسسه در راستای انطباق فعالیت های انجام شده با برنامه های مصوب مؤسسه و تهیه و تنظیم گزارشات آماری و تحلیلی از روند اجرایی برنامه های مصوب در مؤسسه.

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

           1. هماهنگی در ارایه خدمات اطلاعاتی اعم از سخت افزار/ نرم افزار، امکانات ارتباطی، نیروی انسانی

          2. همسازی خدمات اظلاعاتی در ایجاد اظلاعات، پردازش تهیه گزارش های مدیریت

           3. نظارت و ارزیابی پروژه های سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای

           4. ایمن سازی محیط های مربوطه به منظور امنیت داده ها و اطلاعات

           5. طراحی و راه اندازی و مدیریت شبکه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف مرکز و نظارت بر حسن فعالیت

           6. ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مؤسسه