درباره معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

   معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی یکی از مجموعه معاونت‌های موسسه، بر اساس نمودار سازمانی مصوب است که عهده دار تهیه و تدارک منابع، امکانات و پشتیبانی از فعالیتها و واحدهای اصلی موسسه است. این معاونت براساس وظایف ذاتی خود کلیه امور تهیه و تدوین برنامه و بودجه، ساختار و تشکیلات تفصیلی، آموزش کارکنان، امور کارگزینی، خدمات و تدارکات، امور مالی و امور فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ذیل مدیریتهای تابعه خود هدایت و سرپرستی می‌نماید.

 

        1. تنظيم خط مشي­ ها و تدوين نظام­ هاي اداري، مالي و نيروي انساني سازمان در حوزه­ هاي طراحي و تنظيم ساختار سازماني، سامانه ­ها و فرايندهاي مديريتي، عملياتي و پشتيباني و مديريت و
راهبري منابع سازماني (انساني، مالي، تجهيزاتي و فيزيكي، اطلاعات و اسناد و مدارك اداري و ...).

        2. اجراي بودجه مصوب و ابلاغي و مديريت مؤثر منابع مالي در جهت اهداف و مأموريت­ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

      3. راهبري امور منابع انساني در حوزه ­هاي برنامه ريزي، جذب و به كارگيري خدمات منابع انساني، آموزش و توسعه، حقوق و مزايا و امور رفاهي و پايان خدمت و بازنشستگي منابع انساني در سازمان.

        4. نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، منابع انساني و نظم و انضباط سازماني در سازمان.

        5. هوشمندسازي سيستم هاي سازماني، تهيه و توليد سامانه هاي كاربردي موردنياز سازمان، پياده سازي، بهره برداري، نوسازي و پشتيباني، نگهداري و نظارت بر موارد فوق.

        6. انجام اقدامات لازم در امور قراردادها، مناقصه و مزايده طبق موازين، قوانين و مقررات مربوطه.

        7. برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مربوط به امور پشتيباني سازمان نظير تداركات، خريد و تأمين مايحتاج و تجهيزات اداري، امور رفاهي كاركنان.

        8. هدایت و راهبري تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي براساس نيازسنجي بعمل آمده ‌و با توجه به استانداردهاي مورد نياز مشاغل تخصصي هر واحد.

       9. راهبري امر استقرار نظام هاي اداري و استخدامي شامل نظام هاي جذب، استخدام و نگهداري نيروي انساني، حقوق و مزايا، طبقه بندي و ارزشيابي .مشاغل، امور رفاهي، بازنشستگي و ساير امور استخدامي و مراقبت در حسن اجراي آنها منطبق با برنامه جامع نيروي انساني و با هدف جلوگيري از گسترش اندازه دولت.

        10. هدايت و راهبري ارائه خدمات پشتيباني از قبيل نيروي انساني، منابع مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.

        11. راهبري و نظارت بر امور مالي و حسابداري در چارچوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات و همچنين تأمين منابع مالي مورد نياز.

        12. نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در حوزه تحت نظارت.

 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مؤسسه با توجه به حوزه هاي مختلف تخصصي در چهار بخش فعاليتهاي خود را دنبال مي كند.

          -  اداره کل منابع انسانی و امور اداری

         -  اداره کل امور مالی

         -  دفتر طرح و برنامه

         -  مدیریت فناوری اطلاعات

 

اهم مأموريتها و خدماتي كه در اين مجموعه انجام مي شود و در دستور كار است:

 

اداره کل منابع انسانی و امور اداری:

          1. مطالعه بخشنامه ها و ضوابط اداري و قوانين و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد اجرای قوانين

          2. آگاهي از شرايط احراز و حصول صحت ارتقاء طبقه، ترفيع كاركنان هيأت علمي و غير هيأت علمي

          3. رسيدگي به تقاضاها و فرم هاي واصله از سوي كاركنان و مديريت مربوط به سوابق خدمت و غيره

          4. صدور احکام کارگزينی کارکنان رسمی و پيمانی با سيستم مکانيزه

          5. تشخيص احراز شرايط استخدام، مطابقت رشته هاي تحصيلي با رشته هاي شغلي

          6. تهيه گزارشات و مکاتبات اداری مربوط به صدور مجوزهای استخدامی و تبديل وضعيت کارکنان

          7. بررسي پيشنهادات بازنشستگي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي و ارائه گزارشات مربوط

          8. تهيه و تنظيم جداول محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قوانين و مقررات مربوطه

          9. انجام امور و نظارت و سرپرستي مربوط به بيمه، همكاري در تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و رفاه كاركنان

          10. تنظیم کلیه قراردادهای مؤسسه از قبیل قراردادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی خدماتی و مشاوره و كاركنان

          11. انجام کلیه امور مربوط به مناقصات، مزایده ها و ترک تشریفات

 

اداره کل امور مالی:

          1. صدور اسناد حسابداری و انجام کلیه پرداختها اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی شامل حقوق و مزایا و ....

          2. تأمین اعتبار با رعایت موافقتنامه ها و بودجه تفصیلی سالانه و قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق و کنترل پرداختها

 

دفتر طرح و برنامه:

          1. تلفیق برنامه های اعلامی از سوی مدیریت های مؤسسه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سنواتی و اجرا و پیگیری امور مرتبط، تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تهیه Tهای سرمایه ای.

          2. گزارش گیری، سنجش، ارزیابی و نظارت بر روند پیشبرد و تحقق تعهدات و اهداف اعلام شده از سوی مدیریت های مؤسسه در راستای انطباق فعالیت های انجام شده با برنامه های مصوب مؤسسه و تهیه و تنظیم گزارشات آماری و تحلیلی از روند اجرایی برنامه های مصوب در مؤسسه.

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

           1. هماهنگی در ارایه خدمات اطلاعاتی اعم از سخت افزار/ نرم افزار، امکانات ارتباطی، نیروی انسانی

          2. همسازی خدمات اظلاعاتی در ایجاد اظلاعات، پردازش تهیه گزارش های مدیریت

           3. نظارت و ارزیابی پروژه های سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای

           4. ایمن سازی محیط های مربوطه به منظور امنیت داده ها و اطلاعات

           5. طراحی و راه اندازی و مدیریت شبکه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف مرکز و نظارت بر حسن فعالیت

           6. ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مؤسسه