معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با هدف هدایت و راهبری منابع و سرمایه های سازمانی و بهسازی نظام اداري، ارتقاء سطح سلامت و پاسخگويي و پويايي موسسه و ايجاد بستر مناسب براي جذب، نگهداري و توسعه منابع انساني شكل گرفته است. تا بتواند در راستاي تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و منويات مقام معظم رهبري و سياست ها و خط مشي هاي دولت محترم وظایف خود را به انجام برساند. در راستای اجرای این اهداف فعالیتها و اقدامات زیر توسط این معاونت انجام می پذیرد.

      تنظيم خط مشي­ ها و تدوين نظام­ هاي اداري، مالي و نيروي انساني سازمان در حوزه­ هاي طراحي و تنظيم ساختار سازماني، سامانه ­ها و فرايندهاي مديريتي، عملياتي و پشتيباني و مديريت و راهبري منابع سازماني (انساني، مالي، تجهيزاتي و فيزيكي، اطلاعات و اسناد و مدارك اداري و ...

       اجراي بودجه مصوب و ابلاغي و مديريت مؤثر منابع مالي در جهت اهداف و مأموريت­ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

       راهبري امور منابع انساني در حوزه ­هاي برنامه ريزي، جذب و به كارگيري، خدمات منابع انساني، آموزش و توسعه، حقوق و مزايا و امور رفاهي و پايان خدمت و بازنشستگي منابع انساني در سازمان.

       نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، منابع انساني و نظم و انضباط سازماني در سازمان.

      انجام برنامه ريزي هاي لازم در استقرار مديريت IT، هوشمندسازي سيستم هاي سازماني، تهيه و توليد سامانه هاي كاربردي مورد نياز سازمان، پياده سازي، بهره برداري، نوسازي و پشتيباني، نگهداري و نظارت بر موارد فوق.

       انجام اقدامات لازم در امور قراردادها، مناقصه و مزايده طبق موازين، قوانين و مقررات مربوطه.

       برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مربوط به امور پشتيباني سازمان نظير تداركات، خريد و تأمين مايحتاج و تجهيزات اداري، امور رفاهي كاركنان.

       هدايت و راهبري تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي براساس نيازسنجي بعمل آمده ‌و با توجه به استانداردهاي مورد نياز مشاغل تخصصي هر واحد.

       راهبري امر استقرار نظام هاي اداري و استخدامي شامل نظام هاي جذب، استخدام و نگهداري نيروي انساني، حقوق و مزايا، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، امور رفاهي، بازنشستگي و ساير امور استخدامي و مراقبت در حسن اجراي آنها منطبق با برنامه جامع نيروي انساني و با هدف جلوگيري از گسترش اندازه دولت

       هدايت و راهبري ارائه خدمات پشتيباني از قبيل نيروي انساني، منابع مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.

       راهبري و نظارت بر امور مالي و حسابداري در چارچوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات و همچنين تأمين منابع مالي مورد نياز.

       نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در حوزه تحت نظارت.