خدمات مشاوره‌ای

‌‌‌‌این فعالیت دربرگيرنده كمك‌هاي مشاوره‌اي اين واحد در زمينه مسائل سخت‌افزاري و نرم‌افزاری به كليه همکاران و دفاتر می باشد. از بارزترين خدمات مشاوره‌اي مي‌توان مشاوره جهت خريد سخت‌افزارهاي جديد و مشاوره جهت تخصيص سخت‌افزارهاي خريداري شده برحسب نياز به واحدهاي مختلف دفاتر را نام برد.