شبکه و امنیت

مجموعه‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه
(اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با بکارگیـری سرویس‌های ارایـه شـده از
طرف مرکز داده وب‌گاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌هــای مبنتی بر شبکه خود را روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه‌اندازی کنند. مرکـــز
داده، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع‌آوری
داده ویا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیارعظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت درحال سرویس‌دهی هستند
که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند.


ارایه نقش‌های زیر از جمله وظایف اصلی گروه شبکه می‌باشد:


         الف) ارائه سرویس میزبانی وب (Web Hosting)،شامل موارد رایج مانند: وب سرور، پایگاه‌های داده ،FTP ،Email ،DNS و ... .

           ب) ارائه سرویس‌های پست‌الکترونیک

           پ) ارائه پایگاه‌های اختصاص اشتراک مکانی و اختصاصی (Collocation and Dedicated Servers).

           ت) ارائه سرویس برنامه‌های کاربردی (ERP ،CRM ... ).