پشتیبانی سخت‌افزار

واحد پشتیبانی سخت‌افزار يكي از واحدهاي مرکز فناوري اطلاعات و امنیت فضای مجازی مي‌باشد كه وظيفه پشتيباني از رايانه‌ها و
رفع نیازهای فنی كاربران را به عهده دارد. وظايف اين واحد در 3 فرآيند اصلي خدمات سخت‌افزاري، خدمات نرم‌افــــزاری و خدمـــات
مشاوره‌ای تعريف مي‌شود. همچنین مسئولیـــــت انبارداری از تجهیزات سخت‌افزاری و اقلام جانبی رایانه‌ای نیز به عهـــــده این واحـــــد
می‌باشد. فرآيند خدمات فني سخت‌ا‌فزاري براي پشتيباني از رايانه‌ها و تجهيزات جانبي را می‌توان به شرح زیر تعریف نمود:
ارائه خدمات پشتیبانی فنی بطوري كه رایانه و تجهیزات جانبی آنها همواره قابل استفــــــاده باشنــد و این خدمـــــات شامل رفع خرابي
تجهیزات، نصب و راه‌اندازي سیستم، تهیه و نصب تجهيزات سخت‌افـزاري جديد، رفع مشکلات مربوط به نرم‌افزارهای سیستــــــــم و
ارتقاء رایانه‌ها مي‌باشد.