ساختار سازمانی

 1. مدیر کل

  1. مسئول دفتر

  2. گروهها

   1. گروه شبکه و امنیت اطلاعات

   2. گروه نرم افزار و بانک های اطلاعاتی

   3. گروه پشتیبانی و سخت افزار