شرح وظایف اداره کل امور مالی


      1. نظارت بر امور مالي و محاسباتي، نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها

      2. نگهداري ابلاغيه اعتبارات، موافقتنامه هاي اخذ شده و بهره‌برداري لازم از آنها

      3. تامين اعتبارات ريالي و ارزي براي پرداخت كليه اسناد هزينه و تعهدات

      4. نگهداري و جابجايي اعتبارات بر حسب نياز موسسه ودر چارچوب مصوبات هيات امناء

      5. تهيه و تكميل فرم‌هاي مربوط به درخواست وجه از خزانه و دارائي و پيگيري لازم جهت اخذ آن

      6. اخذ تاييديه، تهيه و تكميل فرم برگشتي از خزانه، وجوه فاقد مشخصات، چكهاي بين راهي وغيره

      7. نگهداري، تحويل و تحول وجوه (ريالي و ارزي)، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار

      8. وصول، ثبت و نگهداري حساب درآمدهاي اختصاصي مؤسسه

      9. ثبت و نگهداري اسناد و دفاتر مالي

      10. تنظيم و صدور اسناد و ثبت فعاليت‌هاي مالي در دفاتر قانوني و نگهداري آنها

      11. تهيه و تنظيم صورت‌حسابهاي مالي ماهانه، سالانه، تفريغ بودجه و ارائه آن به مراجع ذيربط و پاسخگوئي لازم

      12. تهيه و تنظيم صورتجلسه تغيير وتحول اسناد و مدارك و مستندات مربوط به فعاليت مالي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط

      13. رسيدگي، تطبيق و تاييد اسناد هزينه در چارچوب قوانين و مقررات مالي مربوطه

      14. انجام امور مربوط به كسورات قانوني و واريز به حسابهاي مربوطه

      15. نظارت و اجراي آئين‌نامه و دستورالعملهاي مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مصوبات هيات امناء

      16. انجام امور حسابرسي داخلي در دوره‌هاي زماني مشخص جهت تهيه و ارائه گزارش‌هاي مالي به هيات‌امناء

      17. برنامه‌ريزي جهت تسهيل در اجراي عمليات حسابرسي داخلي براساس ضوابط و مقررات مصوب

      18. نگهداري حساب اموال موسسه و تنظيم صورت اموال واحدهاي مختلف طبق مقررات

      19. پيگيري براي افتتاح حساب هاي بانكي دولتي مربوطه از طريق مراجع ذيربط

      20. شركت در جلسات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات مؤسسه

      21. همكاري لازم در تبادل اطلاعات بودجه‌اي و مالي مورد نياز با واحد ذيربط

      22. گزارش‌گيري و نظارت برانجام امور عاملين مالي و موافقت با انتصاب عاملين مالي

      23. همكاري در جهت تهيه و تنظيم مصوبات مالي (اعم از آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و...)

      24. پيگيري و تسويه حسابهاي سنواتي و ارائه گزارش به مراجع ذي‌ربط

      25. اقدام لازم جهت تسويه تنخواه گردان تنخواه بگيران

      26. وصول و ايصال درآمد در چارچوب مصوبات هيات امناء

      27. تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و سالانه و ارسال آن به واحد ذيربط

      28. تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و موردي

      29. انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف