صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های بخش حقیقی

گزارش های پژوهشی، تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1394
عنوان گزارش : تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1394
 ١٢:٤١ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات صنایع بزرگ کشور (در شش ماهه 1393)
عنوان گزارش: بررسی تحولات صنایع بزرگ کشور(در شش ماهه 1393)
 ١٣:٣٠ - 1393/10/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، ارزیابی وضعیت تولید در سال های 91 و 92
عنوان گزارش: ارزیابی وضعیت تولید در سال های 91 و 92
 ١٣:٤٨ - 1393/05/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، ارزیابی وضعیت تولید در اقتصاد کشور
عنوان گزارش: ارزیابی وضعیت تولید در اقتصاد کشور(بخش اول)
 ٠٨:٤٧ - 1393/02/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، ارزیابی وضعیت تولید در سال های 90 تا 92
عنوان گزارش: ارزیابی وضعیت تولید در سال های 90 تا 92
 ١٣:٥٢ - 1393/01/26 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی