صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های بازرگانی خارجی

گزارش پژوهشی"چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در چهار ماهه نخست سال1396" منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در چهار ماهه نخست سال 1396
 ١٤:١٢ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی"چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در ماه نخست سال 1396 " منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در ماه نخست سال 1396
 ١٠:٣٠ - 1396/06/10 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور، فصل سوم سال 1394
عنوان گزارش: بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور، فصل سوم سال 1394
 ١٤:١٥ - 1395/02/21 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور (شش ماهه اول 94)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(شش ماهه اول 94)
 ١٥:٢١ - 1394/10/12 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی،گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015
عنوان گزارش : بررسی تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015
 ١٢:٣٠ - 1394/08/27 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( چهار ماهه اول 1394)
عنوان گزارش: بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( چهار ماهه اول 1394)
 ١٠:١٩ - 1394/06/08 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(فصل اول 1394)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(فصل اول 1394)
 ٠٩:١٥ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(دو ماهه اول 1394)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(دو ماهه اول 1394)
 ٠٩:١٣ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( فروردین ماه 94)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( فروردین ماه 94)
 ٠٩:٠٩ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(یازده ماهه)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(یازده ماهه)
 ٠٨:٥٨ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

2 صفحه بعدی >>

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی