فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری .............................................. فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری .............................................. فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری .............................................. فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری .............................................. فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری .............................................. فراخوان همگانی دریافت توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان برای اجرای پیشنهادهای مقام معظم رهبری ..............................................
              

اخبار موسسه
RSS
دکتر عادل آذر مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه به اهمّ فعالیت های یک سال اخیر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی پرداخت

5 تیر 1401

برنامه‌ريزي و بازتعريف ماموريت موسسه براي تحقق حكمراني توسعه، تدوين اسناد پشتيبان برنامه هفتم توسعه كشور، انجام مطالعات تدوين نقشه راه راهبردي صنعتي و ارتقاء توليد داخل، برگزاري دوره‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي در حوزه‌هاي اقتصاد، مديريت و حقوق، اهم فعاليت‌هاي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در يكسال اخير بوده است.