:جايزه

به فرد برگزيده 10 سكه تمام بهار آزادی به همراه حمایت مالی تا سقف 400 میلیون ریال برای شرکت در

یک دوره فرصت مطالعاتی در حوزه تخصصی خود در یک دانشکده یا موسسه پژوهشی معتبر خارج از کشور اعطا خواهد شد