علی روحانی

مرکز پژوهش های مجلس

علی روحانی

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس


تحصیلات:

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران (1390)

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (1388)

email: s.ali.rohani@gmail.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

  حوزه تخصصی

اقتصاد پولی/ اقتصاد بخش عمومی