دکتر محمد وصال

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد وصال

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف


تحصیلات:

دکتری اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن (2014)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف (1387)

کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف (1384)

email: m.vesal@sharif.edu

Resume

  فعالیت های اجرائی

مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

  حوزه تخصصی

اقتصاد خرد/ اقتصادسنجی