سجاد ابراهیمی

پژوهشکده پولی و بانکی

سجاد ابراهیمی

پژوهشکده پولی و بانکی


تحصیلات:

دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران

کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

email: ebrahimi.sa17@gmail.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

عضو گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی

  حوزه تخصصی

اقتصاد مالی/ سازمانهای صنعتی