دکتر محمدرضا رضوی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر محمدرضا رضوی

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات


تحصیلات:

دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه ایالتی راتگرز نیوجرسی آمریکا

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه ایالتی راتگرز نیوجرسی آمریکا

کارشناسی برنامه ریزی شهری منطقه ای دانشگاه پلی تکنیک نیویورک بروکلین

email: mrazavi@itsr.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مشاور ریاست سازمان توسعه و تجارت

معاون مجتمعها و شهرکهای فناوری برتر شرکتهای صنعتی ایران

  حوزه تخصصی

سرمایه گذاری خارجی