دکتر میرحسین موسوی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دکتر میرحسین موسوی

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء


تحصیلات:

دکتری علوم اقتصاد گرایش اقتصادسنجی دانشگاه علامه طباطبایی (1389)

كارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی (1383)

کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری دانشگاه تبریز (1380)

email: hmousavi@alzahra.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء

  حوزه تخصصی

اقتصاد سنجی/ اقتصادخرد/ اقتصاد انرژی