دکتر محمدتقی محبی

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر محمدتقی محبی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)


تحصیلات:

دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) (1392)

email: drmohebbi@eco.dsi.co.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

  حوزه تخصصی

اقتصاد اسلامی