دکتر محمد قاسمی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد قاسمی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی


تحصیلات:

دکتری از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

کارشناسی از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

ديپلم اقتصاد (1367)

email: ghasemi@majlis.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

عضو هيات تحريريه مجله مجلس و راهبرد (علمي – پژوهشي)

سرپرست و معاون كتابخانه دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران (77 -1372)

  حوزه تخصصی

رشد و توسعه اقتصادی