دکتر سیاب ممی پور

دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر سیاب ممی پور

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی


تحصیلات:

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (1392)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (1387)

کارشناسی اقتصاد دانشگاه تبریز (1384)

email: S.mamipoor@khu.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

  حوزه تخصصی

اقتصاد انرژی و منابع