دکتر حمید کردبچه

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء

دکتر حمید کردبچه

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء


تحصیلات:

دکتری اقتصاد صنعتی دانشگاه اسکس انگلستان (2007)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران (1371)

کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه تهران (1367)

email: h.kurdbacheh@alzahra.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (1394 تا کنون)

  حوزه تخصصی

اقتصاد خرد/ اقتصاد صنعتی/ اقتصاد سنجی