دکتر فرشاد فاطمی اردستانی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فرشاد فاطمی اردستانی

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف


تحصیلات:

دكتري اقتصاد دانشگاه کالج لندن انگلستان (2009)

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اسکس انگلستان (2005)

موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه (1376)

کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي- اجتماعی (1376)

كارشناسي مهندسي برق (الكترونيك) دانشگاه صنعتي اصفهان (1373)

email: ffatemi@sharif.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مدیر کمیته اقتصادی ستاد مطالعاتی طرح نجات دریاچه ارومیه (1394)

عضو شورای رقابت به معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1394)

مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (96 -1392)

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (94 -1392)

معاون تحصيلات تكميلی دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (92 -1390)

مدیر پورتفوی شرکت انرژی سپهر (1389)

کارشناس برنامه ریزی، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان

  حوزه تخصصی

اقتصاد خرد/ سازماندهی صنعتی