دکتر مرجان فقیه نصیری

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دکتر مرجان فقیه نصیری

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی


تحصیلات:

دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

email: marjanin@yahoo.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی

  حوزه تخصصی

اقتصاد کلان و پولی