دکتر مهدی الیاسی

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی الیاسی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی


تحصیلات:

دکتری مدیریت فناوری (گرایش سیاستگذاری) دانشگاه علامه طباطبایی

دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

email: elyasimail@gmail.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

عضویت در هیات مدیره انجمنهای مدیریت فناوری و مدیریت دانش

مدیرکل دفتر دانش، صنعت، بازار در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

  حوزه تخصصی

مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری