دکتر محسن ابراهیمی

دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن ابراهیمی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی


تحصیلات:

دکتری اقتصاد دانشگاه تهران (1377)

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران (1369)

کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران (1367)

email: ebrahimimo@yahoo.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران (1394 تا کنون)

رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی (1394 تا کنون)

معاون آموزشی دانشگاه علوم اقتصادی (94 -1393)

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران (بهمن 1391 تا کنون)

معاون مدیر گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا (94 -1390)

مدير گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سينا (87 -1385)

کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی وزارت نيرو (1382)

کارشناس معاونت امور انرژی وزارت نيرو (73 -1371)

کارشناس دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات ايران (82 -1370)

کارشناس معاونت امور اقتصاد و دارايي (68 -1367)

  حوزه تخصصی

اقتصاد منابع/ اقتصاد انرژی