دکتر علی دیواندری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


تحصیلات:

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران (1380)

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تربیت مدرس(1373)

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران (1368)

email: divandari@ut.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان

مدیرعامل بانک ملت (92 -1384)

عضو هیات مدیره بانک ملت (84 -1383)

مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت (83 -1376)

معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (75 -1373)

  حوزه تخصصی

مدیریت استراتژیک