دکتر حسین عباسی نژاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر حسین عباسی نژاد

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


تحصیلات:

دکتری اقتصاد مریلند (1373)

کارشناسی ارشد اقتصاد تربیت مدرس (1365)

کارشناسی اقتصاد شهید بهشتی (ملی) (1361)

email: habasi@ut.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1396)

سرپرست امور دانشجویی (66 -1365)

(1393 -1373) سردبیر مجله Iranian Economic Review

رییس هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی (95 -1385)

رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی (89 -1386)

رییس دانشکده (86 -1381)

معاون آموزشی دانشگاه (80 -1376)

مدیر کل تحصیلات تکمیلی (1376)

سرپرست تحصیلات تکمیلی (76 -1375)

معاون آموزشی (75 -1374)

  حوزه تخصصی

اقتصاد سنجی/ اقتصاد بخش عمومی