دکتر حسن طائی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن طائی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییemail: taee.ha@gmail.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر گروه اقتصاد (1386)

عضو هیات تحریریه نشریه مجلس و پژوهش (1381)

عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

  حوزه تخصصی

اقتصاد کسب و کار